Adolescent Syndrome

Adolescent Syndrome i tonåren är en klassiker? Det är en fråga som många föräldrar ställer sig när de för första gången märker att något inte stämmer med deras tonåring. Många av dem vill tro att tonåren bara är en fas som ett barn går igenom Adolescent Syndrome och som så småningom kommer att glömmas bort. Tyvärr är det inte så här det fungerar. Det finns några vanliga symtom på tonårssyndrom som kan hittas i nästan alla fall av tonåringar.

Det mest framträdande av Adolescent Syndrome är förlusten av självkänsla. Det finns ett stort antal tonåringar som uttrycker känslor av att vara ”impopulära” eller till och med ”älskade”. De känner ofta att det på grund av detta finns en oförmåga att inleda eller delta i meningsfulla sociala relationer. Vissa tonåringar får depressioner som en följd av sitt tonårssyndrom. Tonåringar känner ofta att saker och ting alltid kommer att vara obekväma eller pinsamma oavsett vad de gör.

Vissa tonåringar tenderar med Adolescent Syndrome också att vara mycket kreativa och tycker om att ägna sig åt olika aktiviteter. Deras problem på detta område beror dock ofta på att de har haft relativt liten framgång med att få saker gjorda till följd av sin ouppmärksamhet, distraherbarhet och ouppmärksamhet. Dessa tonåringar saknar ofta social kompetens och tenderar att vara blyga. Vissa ungdomar med den ouppmärksamma typen av syndrom har till och med varit kända för att delta i våldsamma handlingar till följd av sin ouppmärksamhet.

Vilka är några andra symtom på det Adolescent Syndrome som vi diskuterar? Ett av de viktigaste områdena som har kopplats till neurogen blåssjukdom är att det finns en överkänslighet för smärta som kan resultera i smärtsam urinering och att man har svårt att urinera. När en person lider av neurogen blåsesjukdom är sannolikheten stor att han eller hon någon gång i livet kommer att utveckla en ryggmärgsskada. Den höga risken är att ryggmärgsskadan antingen leder till permanent förlamning eller till en annan allvarligare typ av skada som gör att den drabbade får begränsad rörlighet eller inte kan gå alls. De andra ryggmärgsskador som orsakas av neurogen blåsesjukdom är bland annat hjärnskador, kranialsakralskador, intrakavitetsskador och till och med ett diskbråck som kan leda till att man måste operera för att avlasta trycket på ryggmärgen.

Ett annat symtom på neurogen blåssjukdom är vad som kallas meningocele. Det som händer är att hypofysen faktiskt slutar med att skicka signaler till njuren om att det är något fel i kroppen. Det som vanligtvis händer är att tonåringen utvecklar en så kallad meningocele utan några av de normala varningssignaler eller symtom som normalt visar att något är fel.

  1. Det som kan hända när man har en meningocele är att det blir en kompression av ryggmärgen som orsakar ett diskbråck. Normalt märks symtomen på ett bråck normalt bara om en läkarundersökning utförs eftersom de inte berör själva ryggmärgen.
  2. Normalt kan en läkare bara konstatera att ett diskbråck föreligger om en läkarundersökning utförs och det med hjälp av röntgen- och datortomografi konstateras att det finns en inflammation i ryggmärgen.
  3. I många av de fall då ett bråck utvecklas och det sker en kompression av ryggmärgen kommer läkarna inte att inse att det finns ett problem med ryggmärgen eftersom symtomen är så lika andra urinvägsbesvär att det kan vara svårt att ställa diagnosen.
  4. När du genomgår ett test för neurogen blåsa kommer du att kunna veta att det finns en kompression av ryggmärgen samt andra symtom som feber, letargi, buksmärta, inkontinens och så vidare.

De symtom som vanligen förknippas med neurogen blåssjukdom är de som rör blåsan. Om det finns en inflammation i ryggmärgen finns det också ett uppenbart problem med njurarna, för om det finns ett bråck utöver kompressionen av ryggmärgen finns det ett definitivt hot mot integriteten hos urinvägarna och blåsan. Om du har tecken på en meningocelecystan ligger det i ditt intresse att få en fullständig och grundlig fysisk undersökning samt en MRT eller en datortomografi för att se till att det inte finns något annat problem som behöver uppmärksammas. När du väl har fått en MRT eller en datortomografi är det viktigt att du låter din läkare få veta resultaten eftersom de behöver all möjlig information för att kunna avgöra hur allvarliga dina symtom på ungdomsconus är.

Tonårs- eller ungdomssyndromet Adolescent Syndrome är inget att leka med eftersom det kan vara mycket farligt. Faktum är att det ibland kan vara dödligt. Farorna med neurogen blåssjukdom kan till och med sträcka sig till hjärtat på grund av den inverkan som kompressionen på ryggmärgen har på hjärtats förmåga att pumpa blod i hela kroppen och att upprätthålla ett normalt blodflöde. Om du har någon rädsla eller oro för möjligheten att få ett bråck utvecklas på grund av ett bråck utöver symtomen på Neurogen blåsesjukdom så bör du prata med din läkare om det omedelbart. Vänta inte till senare när det hade kunnat förhindras.

Adolescent Syndrome – Ungdomars egocentriska moraliska utveckling

Hos ungdomar verkar sökandet efter en identitet alltid vara nästan oundvikligt. Du måste ständigt påminna dig själv om att du fortfarande är en person med unika känslor och valmöjligheter. Du är fortfarande en tonåring och saker som sex, drickande, droger och grupptryck kan fortfarande hända. Ungdomars egocentricitet i Adolescent Syndrome beror ofta på att ungdomar fortfarande befinner sig i ett utvecklingsstadium där många biologiska förändringar äger rum som påverkar deras tänkande och till och med deras känslomässiga världsbild. Följande tips om hur man hanterar ungdomars egocentricitet kan bidra till att minska din ungdoms självkänsla eller ge honom en mer positiv självbild:

Enligt David Elkind, PIaget-professor i utvecklingspsykologi vid University of Wisconsin Madison, ger Piagets teori en av de mest förenklade förklaringarna till ungdomars Adolescent Syndrome. Piaget föreslår att ungdomar utvecklar två psykologiska mekanismer som leder till självförtroende och en känsla av samhörighet med andra.” Enligt David Elkind, PIaget-professor i utvecklingspsykologi vid University of Wisconsin Madison, ”föreslår Piaget att ungdomar utvecklar två psykologiska mekanismer som leder till självstolthet och till en känsla av samhörighet med andra”.

Detta är i linje med Piagets teori. Elkind fortsätter: ”Teorier om den psykologiska grunden för ungdomars Adolescent Syndrome finns också i Piagets arbete. Dessutom leder förändringar i hjärnfunktionen under tonåren till förändringar i känslomässiga tillstånd och självkänsla eller skam. Med andra ord är självstolthet och skam två aspekter av den mänskliga tonåren som sammanfaller med biologiska och psykologiska processer som främjar egocentriskt tänkande.” (ibid.)

Den framväxande uppfattningen är att ungdomar upplever två olika motivationskomponenter nämligen ”driften att identifiera sig med andra och önskan att sticka ut i en grupp”. Som Elkind påpekar har ”ungdomar två kognitiva processer som underlättar dessa två drifter”, dvs. ”driften att identifiera sig med andra och önskan att sticka ut i en grupp”. ”Dessa drifter är båda i slutändan motiverade av behovet att förstå abstrakta principer.” Som vi har sett sker den kognitiva utvecklingen på det formella operativa stadiet, medan den motiverande utvecklingen sker på det sociala eller relationella stadiet.

Ett tydligt exempel på hur detta fungerar kan illustreras med ett exempel som Piaget använde för att visa Adolescent Syndrome beteende hos ungdomar. Han ställde följande fråga: ”Hur många ungdomar kan svara korrekt på den här frågan?” (Han gav siffran fjorton). Och naturligtvis kunde alla närvarande tonåringar inte svara korrekt på frågan (dvs. de visade ett egocentriskt beteende).

Piaget förklarade sedan att långsiktig planering (närmare bestämt bildandet av nya erfarenheter) spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa barn och vuxna att ändra sitt tänkande. Han noterade också att långsiktig planering vanligtvis innebär att man identifierar både fördelar och nackdelar med en befintlig situation. I det här fallet uppväger därför fördelarna med att sticka ut i en grupp (dvs. att sticka ut ur mängden) vida mer än nackdelarna (dvs. att inte vara den enda i gruppen som har nya erfarenheter). Dessutom är långsiktig planering nödvändig eftersom den förbereder ungdomar på att möta nya erfarenheter på egen hand. Detta är särskilt viktigt för personer som redan fungerar i en viss social miljö och som därför vet vilka problem de förväntar sig att stöta på (eller inte stöta på). Långsiktig planering hjälper människor att konfrontera sina rädslor genom att skapa en mental karta (en uppsättning tankeprocesser, övertygelser och känslor) som de kan använda när de går vidare.

Piaget presenterade sedan sina avslutande kommentarer. Han drog slutsatsen att långsiktig planering/kognitiv utveckling bör införlivas i hela utbildningsprocessen av Adolescent Syndrome från barndomen och fram till vuxenlivet. När ungdomar går in i vuxenlivet upphör den kognitiva utvecklingsprocessen vanligtvis som en funktion av en allmän ”modighet” som uppvisas under barndomen. Vuxna bör dock använda sig av en rad olika strategier för att förebygga vanliga utvecklingsmisslyckanden, t.ex. misslyckande med att skaffa sig kunskap eller uppnå mål. Slutligen bör vuxna vara medvetna om att även om deras tänkande som vuxna kan ha förändrats från barndomen, kommer deras tänkande som tonåringar troligen att ha samma mönster (t.ex. kommer de att fortsätta att tillämpa sina tidigare strategier, men med vissa ändringar utifrån sin nya miljö och sina nya kamratgrupper).

Ungdomars egocentricitet har troligen två olika orsaker. Den första är en inneboende del av den kognitiva utvecklingen, dvs. tendensen att jämföra sig själv med andra på bekostnad av självkänsla och självförtroende. Den andra är relaterad till en brist på meningsfulla förbindelser: misslyckandet med att utveckla ett strukturerat internt system för att ta emot och reagera på feedback om ens beteende, avsikter, val och så vidare. Slutligen kan avsaknaden av externa begränsningar (dvs. kamratgruppen) orsaka överdrivet självtvivel, oro och ångest och på så sätt bidra till utvecklingen av överdrivet moraliskt resonemang.