Information

Idag är det vanligare att kvinnor är chefer inom näringslivet. Var tredje chef är idag kvinna inom näringslivet, en siffra som är dubbelt så hög som för ett tjugotal år sedan. Andelen kvinnor inom näringslivet har varit rätt så konstant de senaste 20 åren, men kvinnor på chefspositioner har alltså ökat. Det betyder att kvinnor faktiskt sitter på högre positioner i dagens näringsliv. Man kan tänka sig att detta är en effekt av att jämställdhet tar allt mer plats i den offentliga debatten och att människor generellt är mer medvetna om att kvinnor och män ska ha lika villkor i arbetslivet. Inom olika branscher kan siffrorna skilja en del, inom hotell och restaurang är det till exempel lika många män som kvinnor som är chefer.

Studier av näringsfrågor går att utföra här.

Information

När man jobbar med reklam och marknadsföring finns det vissa steg man kan gå igenom för att öka sin träffsäkerhet. Det första är att ringa in vilka som kan tänkas köpa ens produkter. Förvisso kan man hävda att alla kan tänkas vilja ha produkten man har till försäljning eller tjänsten man erbjuder. Dock är det sällan en bra strategi. Finns det en möjlighet att ringa in en specifik målgrupp har man större möjlighet att rikta kampanjen och tilltala de man anser vara mest rimliga köpare. En allt för bred reklam kan innebära att ingen blir träffad och att intresset på det hela taget faller.

När man vill nå ut till ett visst kundsegment är det därför viktigt att man hittar rätt beröringspunkter och att man kan spela på vad som är specifikt för tänkta kunder. Denna sida har ytterligare i frågan.