Information

Jämställdhet i diverse företag

Idag är det vanligare att kvinnor är chefer inom näringslivet. Var tredje chef är idag kvinna inom näringslivet, en siffra som är dubbelt så hög som för ett tjugotal år sedan. Andelen kvinnor inom näringslivet har varit rätt så konstant de senaste 20 åren, men kvinnor på chefspositioner har alltså ökat. Det betyder att kvinnor faktiskt sitter på högre positioner i dagens näringsliv. Man kan tänka sig att detta är en effekt av att jämställdhet tar allt mer plats i den offentliga debatten och att människor generellt är mer medvetna om att kvinnor och män ska ha lika villkor i arbetslivet. Inom olika branscher kan siffrorna skilja en del, inom hotell och restaurang är det till exempel lika många män som kvinnor som är chefer.

Studier av näringsfrågor går att utföra här.